ایران پروژه

۳۰۶ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه بیمه محصولات کشاورزی از مسیر بررسی تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی (با استفاده از روش هشیائو) با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه بیمه محصولات کشاورزی از مسیر بررسی تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی (با استفاده از روش هشیائو) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه بیمه محصولات کشاورزی از مسیر بررسی تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی (با استفاده از روش هشیائو) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه بیمه محصولات کشاورزی از مسیر بررسی تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی (با استفاده از روش هشیائو) با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

نوشین خانی قریه گپی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
زهرا فولادیان – کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه الزهرا

چکیده:

بیمه کشاورزی نوعی بیمه است که به موجب آن محصولات کشاورزی در مقابل خطرات کشاورزی و بیماریهای نباتی و حوادثی مانند آتش سوزی تضمین قرار می گیرد و خسارت مالی وارده به کشاورز، بیمه گذار، تا میزان مورد تعهد بیمه گر جبران می شود (یعقوبی ، 1379). طبق تئوریها و مطالعات تجربی، بیمه محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی اثر مثبت داشته و همینطور رشد بخش کشاورزی نیزموجبات رشد و توسعه بیمه را فراهم خواهد آورد. در این تحقیق سعی بر آن است تا موانع و راهمارهای گسترش بیمه محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی از مسیر اقتصاد سنجی و از طریق بررسی جهت تاثیر بیمه محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران تعیین گردد و مخص شود که آیا تئوریهای مربوط به بیمه و رشد بخش کشاورزی در عمل در کشور به وقوع پیوسته است؟ و در نهایت بااستفاده از نتایج حاصله به بررسی موانع موجود بر سر راه گسترش بیمه محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی پرداخته و راهکارهایی را جهت توسعه بیمه ارائه گردد. برای این منظور از داده های سری زمانی 1363-1384 در نرم افزار Ewievs5 و روش هشیائو بهره گرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در ایران تنها یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی بخش کشاورزی به رشد بیمه محصولات کشاورزی برقرار است و رابطه عکس آن برقرار نمی باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استخراج گیاهی طال توسط گیاه گل گاوزبان عادی و کامپوزیت با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استخراج گیاهی طال توسط گیاه گل گاوزبان عادی و کامپوزیت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استخراج گیاهی طال توسط گیاه گل گاوزبان عادی و کامپوزیت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استخراج گیاهی طال توسط گیاه گل گاوزبان عادی و کامپوزیت با word :

مقدمه

ابرجاذب طلا در سال 1988 با میزان تجمع 1 میلی گرم بر کیلوگرم با این فرض که میزان عـادی تجمـع طلا در گیاهان 0,02میلی گرم است تعریف شد.>1@ اندرسون و همکـاران (1998) خـردل هنـدی را بـا تیوسـیانید آمونیوم با نسـبت0، 160،80 ، 320 و 640 میلـی گرم/کیلـوگرم وزن خشـک بسـتر کشـت تیمارکردنـد و گیاهـان درگلدان های که خاک آنها بطور مصنوعی با 5 میلی گرم طلا بصورت مشابه با فـرم طبیعـی، اکسـید شـده ، غیـر سولفیدی موجود در معدن آلوده شده بودند، کشت شدند. جذب بالای طلا با تیمار تیوسیانید به میزان 160 میلـی گرم برابر 57 میلی گرم بر کیلوگرم بیوماس خشک گیاه بود. در آزمایش مشابه دیگر بر روی خردل هنـدی کـه در بستر 5 میلی گرم و با250 میلی گرم تیوسیانید آمونیوم تیمار شده بود نتایج کار اندرسون را تاییـد مـی کـرد.>2@ اندرسون و همکاران (2003) پیش بینی کردند که برداشت محصول 10 تن در هکتار با غلظت 100 میلـی گـرم در

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینای همدان

2 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینای همدان

بافت گیاهی می تواند 1 کیلو طلا در هکتار محصول بدهد که می تواند ارزش اقتصادی داشـته باشـد. در آزمـایش اندرسون و همکاران که با گیاه خردل هندی و ذرت انجام شد و فرایند القا بوسیله سـیانید سـدیم و تیوسـیانید در خاک معدن اکسیده نشده با عیار 0,6 میلی گرم انجام شـد، مشـخص شـد کـه خـردل هنـدی بهتـرین توانـایی را درتیمار سیانید سدیم داشت و میزان متوسط غلظت طلا 39 میلی گرم بود و بالاترین میزان غلظت نیـز 63 میلـی گرم بود.>2@

در آزمایش انجام شده توسط مزویا و همکاران (2000) که بر روی 5 محصول ریشه ای( هویج، لبو، پیـاز و دو رقم از تربچه) انجام شد و مواد گیاهی در بستر حاوی 3,8 میلی طلا کشت شدند، میزان استحصـال طـلا بـرای هویج 779 گرم در هکتار با تیمار تیوسیانید آمونیوم و 1,45 کیلوگرم با تیمار تیوسـولفید گـزارش شـده اسـت.>7@ لمب و همکاران((2001 سه گونه گیاهی B. juncea، B. coddii و شیکوری را برای تعیین غلظت طلا در قسمت های مختلف گیاه،با محلول های تیوسیانید و سیانید القاء کردند. مواد شیمیایی حلال مثـل KI ، KBr، Na2SO3 و NaSCN در خردل هندی و شیکوری مـورداستفاده قرار گرفت و نتایج بسیار متفاوتی در میـزان جـذب گیـاهی طلا در اثر اعمال این تیمارها ایجاد شد و سـیانید بهتـرین نتیجـه را درشـیکوری و بـا میـزان تجمـع 164 میلـی گرم/کیلوگرم در بیوماس خشک نشان داد. حداکثر میزان جذب در اثـر تیمارهـای NaS2O3، KI و NaSCN بـه ترتیب برابر 51، 41 و 31 میلی گرم بر کیلوگرم در بیومـاس خشـک بـود.>5@ گـرادا- تورسـیدا و همکـاران((2005 گزارش کردند که گیاه بید صحرا ) C. linearis از صحرای چی هواهان مکزیک) قابلیت استفاده در فایتوماینینگ را دارد. نهال های بید صحرایی در حضور غلظت های پایین تـر از 1×10-4 میلـی مـول در لیتـر از سـیانید آمـونیم بخوبی رشد می کند و رشد ساقه تحت تاثیر این غلظت و طلا قرار نمی گیـرد. در هنگـام اسـتفاده از ایـن غلظـت سیانید آمونیم و طلای 5 پی پی ام افزایش تجمع طلا در حدود 595 ، 396 و 476 درصد به ترتیـب در ریشـه هـا، ساقه ها و برگ ها مشاهده شد( غلظت ثابت 5 پی پی ام طلا).در این بررسـیمشخص گردید که این گیاه تولید نانو ذرات طلا با شعاع 0,55نانومتر می کند.>4@

موهان((2005 پیشنهاد نمود که این فناوری کارایی بالایی برای استخراج طلا از بقایای باطله ها و معادن با عیار پایین در منطقه کارناتاکا می تواند داشته باشد. استخراج متداول معدن باعث کاهش سطح طلا به 3 پـی پـی ام رسیده و باعث تعطیلی معدن شده است و کمیته ای که بر روی این معدن کار می کند طرحی را برای بازیافـت طلا از باطله های بسیار زیادی که طی سال ها جمع شده پیشنهاد کرده اند. مطالعات نشـان داده کـه 33 میلیـون تن باطله طی سال ها جمع شده که غلظتی بین 0,7-0,8پی پی ام طلا دارند که منبعی برای 24 تن طلاست.>6@

در بررسی انجام شده در سال 2006 در مکزیک، توانایی گیاهان برای استخراج طلا در بستر ماسه سلیکاتی مورد آزمون قرار گرفت که گونه هـای موردبررسـی شـامل:.Amaranthus spp ، Sorghum halepense (L.) Pers،

Helianthus annuus L، Sesamum indicum L.، hirsutum L. Gossypium ،.Brassica campestris L و

Amoreuxia palmatifida بود. نتایج این بررسی نشـان داد کـه غلظـت طـلا در بافـت خشـک گیـاهی بـا ا لقـاء تیوسیانید آمونیوم( 1 g/kgدر بستر کشت) می تواند تا 304 mg/kg برسد>10@در آزمـایش دیگـری کـه در سـال 2007 و در استرالیا انجام شد از خاک معدن طبیعی با میزان طلای 1,75 پی پی ام بود استفاده شـد و pH خـاک برابر 5 بود. گونه هـای مـورد بررسـی شـامل ایـن گیاهـان بـود: Eucalyptus polybractea ،Acacia decurrens،

Sorghum bicolor، ،Trifolium repens L ، Bothriochloa macra ، Austrodanthonia caespitosa .همـه

گیاهان در گلدان هایی کشت شدند که حاوی 500 گرم خاک معدن بود و 3-5 ماه قبل با سیانید سدیم به نسـبت 0,1-1گرم در کیلوگرم خاک تیمار شده بودند. بیشترین میزان جذب در ساقه هـا و بـرگ هـای پیـر دیـد شـده و حداقل مقدار نیز در بافت های جوان تر دیده شده است. میزان جذب طلا با افزایش میزان سـیانید خـاک افـزایش یافته و نتایج نشان می دهد که گیاهان در حالت واقعی و با خاک معـادن بـا عیـار پـایین پتانسـیل جـذب طـلا را دارند>8@

در ارزیابی انجام شده دیگردر کشور مکزیک ودر سال 2009 ، توانایی استخراج طلا در خاک باطله معدن با غلظت طلای 2,35 ppmو PH برابر 7,3 در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت کـه گونـه گیـاهی S.halepense در این خاک کشت شد و ترکیبات سیانیدی و تیوسولفات برای حلالیت طلا استفاده شده بود. این آزمایش نشـان داد که با القاء سیانید سدیم به میزان 1 mg/kg میزان تجمع طلا به 31 mg/kg وزن خشک گیاه رسید. مشابه با ایـن بررسی درگونه گیاهی Kalanchoe serrata که گونه ای مقاوم به گرما و شرایط سخت بیابان است، میزان تجمع طلا با القاء سیانید به 21 mg/kg رسید.>12@

×

.2 مواد و روش ها

بررسی گلخانه ای با استفاده از خاک معدن زرشوران (با مختصات جغرافیایی عرض 37-36 درجه و طول 48-46 درجه) توسط گیاه گل گاوزبان در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر انجام شد. برای استخراج گیـاهی طلا، خاک معدن زرشوران پس از عبور از الک 2 میلی متری به میزان3 kg در هر گلدان ریخته شـد. تیمـار بـذور برای جوانه زنی انجام شدآزمایشات. فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی پس از تصادفی سـازی بکـار رفـت. در این آزمایشات میزان تیمار شیمیایی در دو سطح a1=1 mg/kg و a2= 2 mg/kg به عنوان فاکتور A و نوع تیمار شیمیایی در 4 سطح به عنوان فاکتورB به قرار زیر انجام شد :

b1تیوسولفات آمونیوم، b2 تیوسیانید آمونیوم، b3 سیانید سدیم و b4 سیانید پتاسیم

گیاهان کشت شده 40 روز پس از جوانه زنی در گلدان بـاقی ماندنـد و آبیـاری گیاهـان بصـورت روزانـه و بصورت آب پاشی انجام شد تا مواد غذایی گلدان ها تحلیه نشود. دو هفته پس از کشت نیز یکبار کود میکرو، الیت سبز بصورت 0,25 g/lبه تمام گلدان ها افزوده شد تا به بهبود رشد گیاهان کمک نمایـد. گیاهـان کشـت شـده در گلدان 40 روز پس از جوانه زنی تحت تیمار سیانید سـدیم، تیوسـیانید آمونیـوم، تیوسـولفات آمونیـوم و سـیانید سدیم هر کدام در دو سطح 1 و 2 میلی گرم بر کیلوگرم خـاک قـرار گرفتنـد. 10 روز پـس از اعمـال تیمـار هـای شیمیایی مواد گیاهی برداشت گردیدندکه بیشتر گیاهان تحت تاثیر تیمارهای شیمیایی خشک شده بودند.گیاهان تیمار شده با مواد شیمیایی برداشت شدند و پس از انتقال نمونه ها از گلخانـه بـه آزمایشـگاه ابتـدا بخـش هـوایی ازریشه جدا سازی شد و هر دو بخش با آب معمولی چند بار شستشو داده شدند تا خاک،گرد و غبار و فلز احتمالی از روی آنها حذف شود و سپس نمونه ها با آب مقطر آبکشی شدند. وقتی نمونه ها آب شستشو را از دسـت دادنـد بافت ریشه و اندام هوایی خرد شد و با ترازوی دقیق توزین شدند و سپس در آون و در دمای 85 درجه سـانتیگراد به مدت یک هفته خشک شدند. نمونه های خشک شده دوباره توزین شدند تـا وزن خشـک آنهـا مشـخص شـود، سپس نمونه ها برای هضم کردن آماده شدند. یک گرم پودر گیاه را که از الک نیم میلی متر عبور داده شده اسـت توزین و 0,2 گرم از پودر توزین شده در داخل کروزه( با حجم( 10 ml ریختـه شـد و در کـوره قـرار گرفـت و در

عرض 2 ساعت دمای کوره کم کم افزایش داده و به 550 درجه سانتی گراد رسید. بعضی مواقـع درب کـروزه بـاز گذاشته شد تا عمل ترکیب با اکسیژن هوا به خوبی انجام گیرد. 12 ساعت و در طول شب در آن دما می ماند تا به خاکستر سفید تبدیل شود. سپس کوره را خاموش و روز بعد روی نمونه ها پس از سرد شدن در درون بن مـاری و در دمای 80 درجه سانتی گراد 5 ml از محلول تیزاب سلطانی(3 نسبت اسید کلریدریک به 1 نسبت اسید نتیریک ) اضافه شد و در نهایت به حجم 10 ml رسید وبا کاغذ صافی، صاف شد. پس از تهیه این عصاره می تـوان عناصـر غذایی میکرو را با دستگاه جذب اتمی و با قرار دادن لامپ مخصوص طلا و ساختن استاندارد های مربـوط بـه آن اندازه گیری شد. داده های حاصل از میزان جذب طلا توسط دستگاه جذب اتمی با نرم، با افزار آماری MSTAT-C مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. علاوه بر تجزیه آماری، ضریب انتقـال از ریشـه بـه سـاقه( ( TF و ضـریب انتقال از خاک به ساقه ( ( EC نیز که از فاکتورهای مهم در موفقیت استخراج گیاهی است نیز مورد ارزیـابی قـرار گرفت.

اشتراک‌گذاری:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان نفوذ پذیری از بستر رودخانه به روش بیلان مطالعه موردی رودخانه شور جیرفت با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان نفوذ پذیری از بستر رودخانه به روش بیلان مطالعه موردی رودخانه شور جیرفت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی میزان نفوذ پذیری از بستر رودخانه به روش بیلان مطالعه موردی رودخانه شور جیرفت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان نفوذ پذیری از بستر رودخانه به روش بیلان مطالعه موردی رودخانه شور جیرفت با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مهدی اسدی لور – هیئت علمی گروه آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حسین علی بیگی – کارشناس ارشد معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

چکیده:

جهت شناسایی هرچه بهتر خصوصیات فیزیکی رودخانه و بررسی وضعیت جریان آب، بررسی قابلیت نفوذ پذیری بستر آن ضروری است. همچنین به دلیل فاصله زیاد بین سدهای مخزنی احداث شده و محل برداشت آب از رودخانه (بندهای انحرافی) شناخت میزان نفوذ از بستر ر ودخانه جهت تعیین میزان تخصیص آب امری انکار ناپذیر است. در تحقیق حاضر میزان نفود از بستر رودخانه شور جیرفت در استان کرمان به سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت بررسی شده است. مدل نفوذ پذیری تهیه شده برای رودخانه، با استفاده از بررسی های میدانی و برداشت همزمان آبدهی در مقاطع مختلف واسنجی شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده این نکته است که دبی های کمتر از 3/7 متر مکعب بر ثانیه قبل از تلاقی رودخانه های شور جیرفت و هلیل رود از بستر آن نفوذ خواهد نمود و بستر رودخانه محل مناسبی برای انتقال آب به اراضی پایین دست نمی باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و برآورد خسارات اقتصادی ناشی از تاخیر در اجرای پروژه های شبکه ی آبیاری و زهکشی حوضه ی کارون با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و برآورد خسارات اقتصادی ناشی از تاخیر در اجرای پروژه های شبکه ی آبیاری و زهکشی حوضه ی کارون با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و برآورد خسارات اقتصادی ناشی از تاخیر در اجرای پروژه های شبکه ی آبیاری و زهکشی حوضه ی کارون با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و برآورد خسارات اقتصادی ناشی از تاخیر در اجرای پروژه های شبکه ی آبیاری و زهکشی حوضه ی کارون با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
مهدی رکنی – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عباس عبدشاهی – دکترای اقتصاد کشاورزی، عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
رضا مقدسی – دکترای اقتصاد کشاورزی، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:
با توجه به شرایط اقلیمی و توزیع زمانی و مکانی آب در ایران، طرح های توسعه منابع آب به عنوان طرح های ملی مطرح اند و نقش بسیار حساسی را در تنظیم حیات اجتماعی کشور به عهده دارند. اجرای این طرح ها موجب پیدایش آثار سودمندی در اقتصاد محدوده طرح می شود. دامنه این آثار جنبه های مختلف زندگی ساکنان منطقه را دربر می گیرد و از افرادی که مستقیماً از طرح منتفع می شوند نیز فراتر می رود. ابتدا یک الگوی آماری برای میزان تاخیر در پروژه های حوضه کارون ارائه گردیده است. از سوی دیگر با انجام آزمون فرض های آماری تمامی این الگوها در سطح اطمینان 95 درصد تایید شده اند. همانطوری که از روی الگوهای برازش داده شده به پروژه های حوضه کارون نیز قابل پیش بینی است مهمترین و اثرگذارترین عامل در میزان تاخیر پروژه های حوضه کارون عامل مشکلات مالی است و دومین عامل وجود معارضین در مسیر اجرای پروژه ها است و به همین صورت سایر عوامل از قبیل عامل پیمانکار، کارفرما، مشاور و عامل عوامل طبیعی و تعطیلات در مکان های بعدی اثرگذاری بر روی میزان تاخیر پروژه ها قرار دارند. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل و استنباط نتایج مناسب از داده ها از نرم افزار SPSS12 که عمومی ترین نرم افزارهای آماری است استفاده شده؛ به دلیل قابلیت های بالا و امکان انجام آزمون فرض های آماری و نیز تولید جواب های نااریب این نرم افزار برای این تجزیه و تلحیل داده های این پژوهش انتخاب شده هر چند که در بعضی از قسمتها به منظور مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار SPLUS نیز استفاده شده است. ابتدا به کمک یک نمونه گیری مقدماتی از تعدادی از پروژه ها روایی چک لیست ها مورد آزمون قرار گرفت، به عبارتی بررسی نمودیم که آیا چک لیست های طراحی شده می توانند با کمترین مشکلات اطلاعات مورد نظر ما را تهیه کنند. داده های این تحقیق حالت سرشماری دارد یعنی همه جامعه برای نمونه گیری انتخاب شده است. در خصوص روش کار از روش مقایسه ای، بازدید میدانی، مطالعه جداول کنترل پروژه، بررسی گزارشات فنی، پرسشنامه، مصاحبه، تهیه چک لیست ها و همچنین از موافقتنامه های موجود هر پروژه استفاده گردید. در انتها پیشنهادات متعددی در راستای کاهش مشکلات پیش گفته: از جمله تنوع بخشی منابع مالی، ترویج، آموزش، آگاه سازی و تبلیغات جهت بالابردن دانش معارضین در خصوص منافع حاصل از اجرای طرح ها و جلب مساعدت آنها و ; ارائه شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر ادبیات مسائل مکانیابیدرمسیریابی با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر ادبیات مسائل مکانیابیدرمسیریابی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مروری بر ادبیات مسائل مکانیابیدرمسیریابی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر ادبیات مسائل مکانیابیدرمسیریابی با word :

چکیده
4 cmلأ تصمیمات در زنجیره تأمین به سه سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی تقسیمبندی شدهاند که تصمیمات مکان یابی در حیطهی cm 4لأ
تصمیمات استراتژیک قرار داشته و امکان تغییر در این تصمیمات وجود ندارد و مستلزم هزینه زیادی است اما تصمیمات مسیریابی

جز تصمیمات تاکتیکی هستند و قابلیت ایجاد تغییر در این دسته از تصمیمات وجود دارد . مسائل مکان یابی – مسیریابی نوعی از مسائل بهینه سازی ترکیبی هستند که در این مسائل به طور همزمان به حل مسئله مکانیابی – تخصیص و مسیریابی وسایل نقلیه پرداخته شده است. در این مقاله دسته بندی جامعی روی مسائل مکان یابی – مسیریابی بر اساس ساختار مسئله و روش حل بر روی پژوهشهایی از سال 2003 تا 2014 انجام شده است.

واژگان کلیدی: مکانیابی تسهیلات، مسیریابی وسایل نقلیه، روشهای ابتکاری ، فراابتکاری، دقیق

×
Review on Location and Routing Problem

×

Abstract Decision in supply chain managmenet are devided into three level that are stretagic, tactical and operational. Facility location are strategic decision and making changes in this kind of decision is impossible and involves high cost. Vehicle routing problem are tactical decision and making changes in this type of decision is possible. Location and routing problem are combinitional problem that location and routing problem are solved simultaneously. In this paper a classification scheme on literature with regard to its problem perspective and solution method has been

expressed. Papers were collected from 2003 to 2014.

Keywords: facility location; vehicle routing,Heuristic methode; meta-heuristic method,exact method

-1 مقدمه

مسئلهی مکانیابی – مسیریابی ترکیبی از تصمیمات در سطوح استراتژیک و تاکتیکی است چون در آن تصمیمات مکانیابی و مسیریابی بطور همزمان انجام میشود. ایدهی ترکیب این دو مسئله به 50 سال قبل برمیگردد، Watson و (1973) Dohrn اولین کسانی بودند که مشتریان را در هنگام یافتن مکان برای مراکز توزیع در نظر گرفتند و Salhi و (1989 ) Rand نیز سودمندی استفاده همزمان این تصمیمات را نشان دادند و بیان کردند که حل این دو مسئله بطور جداگانه منجر به تولید جوابهای غیربهینه1 میشود. ( Watson-Gandy and Dohrn, 1973, Salhi and .(Rand, 1989

اگر تمام مشتریان بطور مستقیم به مراکز عرضه متصل باشند مسئلهی مکانیابی – مسیریابی یک مسئلهی استاندارد مکان یابی است. این مسائل بخشی از مدیریت توزیع هستند و از نظر ریاضیاتی نیز جز مسائل بهینهسازی ترکیبی میباشند. مسئلهی مکانیابی – مسیریابی بصورت مجموعهای از مسائل مکانیابی و مسیریابی و برنامهریزی مکان با در نظر گرفتن جنبههای مسیریابی است .(Perl and Daskin, 1985) دربیشتر مطالعات آکادمیک به دیل زیر از در نظر گرفتن روابط بین دو مبحث مکان یابی و مسیریابی به دلایل زیر صرف نظر شده است : (Nagy and Salhi, 2007)

موقعیتهای عملی زیادی وجود دارد که مسئلهی مکان یابی دارای جنبهی مسیریابی نیست و رویکرد مکانیابی – مسیریابی در این مورد مناسب نیست.

به دلیل ناسازگار بودن افق زمانی این دو رویکرد، بسیاری از محققان اهداف مکان یابی و مسیریابی را ناسازگار تلقی میکنند به این علت که مسئلهی مکان یابی جز اهداف استراتژیک سازمانها است در حالی که مسیریابی جز اهداف تاکتیکی است و به راحتی قابلیت اعمال تغییرات در آن وجود دارد. بنابراین به دلیل داشتن افقهای زمانی متفاوت ترکیب این دو رویکرد کار درستی نیست.

از نظر مفهومی مسئلهی مکانیابی – مسیریابی از مکانیابی مشکل تر است.

-2 دستهبندی مسائل مکانیابی – مسیریابی

در این بخش طبقهبندی روی مسائل مکانیابی – مسیریابی بر پایه فرضیات و ساختار مسئله انجام شده و سپس اجزای این طبقه بندی تشریح گردیده است در جدول (1) این طبقهبندی آورده شده است(.(Nagy and Salhi, 2007, Prodhon and Prins, 2014

1-2 سطوح سلسله مراتب

مسئلهی مکانیابی – مسیریابی تک مرحله ای با یافتن مکان تسهیلات و مسیرهای سرویسدهی مشتریان سروکار دارد. دو مرحلهای شامل دو مرحله یا سطح است که در سطح اول کالا از مراکز اولیه به مراکز ثانویه فرستاده شده و سپس از مراکز ثانویه به سمت مشتریان حمل می شود در این نوع ساختار هر دو جریان ورودی و خروجی دارای اهمیت هستند و مسئله یافتن مکان تسهیلات اولیه و ثانویه و مسیرهای سرویس دهی به مشتریان است. در بسیاری از مسائل دو سطحی مکان تسهیلات اولیه بصورت ثابت فرض شده است در شکلهای (1) و (2) این دو مسئله نشان داده شده است

Suboptimal

لأ

.(Hemmelmayr et al., 2012 , Min et al., 1998) مکانیابی – مسیریابی دو سطحی1 دارای کاربردهای زیادی در مسائل واقعی از قبیل توزیع روزنامه است .(Jacobsen and Madsen, 1980)

2-2 تعداد تسهیلات

اگر مسئله یافتن مکان بهینه تنها یک تسهیل یا مرکز توزیع باشد مسئله از نوع تک تسهیلی و اگر یافتن مکان چندین مرکز باشد از نوع چند تسهیلی است.

3-2 ماهیت پارامترها

به علت ماهیت پیچیده و پویای زنجیرهی تأمین عدم قطعیت بر فاز برنامه ریزی زنجیرهی تأمین اثر گذار است و موجب اثرگذاری بر کل کارایی زنجیرهی تأمین میگردد .(Klibi et al., 2010b) در یک زنجیرهی تأمین انواع مختلفی از عدم قطعیتها وجود دارد مواردی از قبیل عدم قطعیت در تقاضا و تأمین که ناشی از کارایی2 و رفتار مشتریان است. از دیگر موارد عدم قطعیت در یک سیستم میتوان به عدم قطعیت در تولید، توزیع، جمعآوری و فرایند بازیافت، زمانهای تحویل و هزینههای تولید اشاره کرد .(Vahdani et al., 2013) تعیین پارامترهای مسئلهی مکانیابی – مسیریابی نیز بطور قطعی غیرمنطقی است چون همواره تحت تأثیر شرایطی قرار میگیرد که قطعیت را از بین می برد از این رو در تعداد زیادی از مطالعات انجام شده به بررسی مسئلهی مکانیابی – مسیریابی احتمالی پرداخته شده است و یک رویکرد دیگر برای مقابله با عدم قطعیت استفاده از پارامترهای فازی برای مسئله است.

در بسیاری از موارد پارامترهایی از قبیل میزان تقاضای مشتریان، میزان عرضه و زمانهای سفر دارای عدم قطعیت هستند که میزان این پارامترها را میتوان از تولید اعداد تصادفی با توزیعی معین بدست آورد. از جمله تکنیکهایی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: شبیه سازی3، برنامه ریزی با محدودیت شانسی4 و روش های منابع. 5 یکی دیگر از روشها برای در نظرگرفتن عدم قطعیت استفاده از پارامترهای فازی است. میزان تقاضای مشتریان میتواند بصورت فازی باشد .(Chan et al., 2001, Wei-long and Qing, 2007, Zhou and Liu , 2003) در بعضی موارد نیز میزان تقاضای مشتریان بصورت متغیرهای تصادفی برنولی فرض شدهاند .(Albareda-Sambola et al., 2007) در بعضی نیز میزان تقاضای مشتریان را بصورت فازی در نظرگرفته شده اند ( Cui and Li , 2007, Fazel Zarandi et al., 2013, Golozari et al., 2013, Zare .(Mehrjerdi and Nadizadeh, 2013


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله A Very Compact Filter Using Defected Microstrip Structure with Island با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله A Very Compact Filter Using Defected Microstrip Structure with Island با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله A Very Compact Filter Using Defected Microstrip Structure with Island با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله A Very Compact Filter Using Defected Microstrip Structure with Island با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

M Kazerooni Electrical and Electronic Engineering University Complex (EEEUC
M. A. Salari – Electrical Engineering Department, Iran University of Science and Technology (IUST
A Cheldavi – Electrical Engineering Department, Iran University of Science and Technology (IUST
M KamareiFaculty of Electrical and Computer, University of Tehran (UT

چکیده:

Designing filters at lower microwave frequencies, is usually accompanied with increase in total dimensions of the filter structure. To remedy this problem, a novel structure called Island Defected Microstrip structure (I-DMS) is proposed. Using I-DMS, it is possible to obtain a compact filter which can be easily integrated with the other microwave devices and circuits while keeping the total size of the system as minimum as possible. This design is obtained based on extreme cases of DMS dimensions. Finally the application of the proposed filter in wideopen warfare systems is demonstrated. The resonance frequency has decreased 6 times without any change in the size of the primary structure


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مایکوپلاسما آگالاکتیه در نمونه های اخذ شده از شیر و ملتحمه ی چشم گله های گوسفند در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مایکوپلاسما آگالاکتیه در نمونه های اخذ شده از شیر و ملتحمه ی چشم گله های گوسفند در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مایکوپلاسما آگالاکتیه در نمونه های اخذ شده از شیر و ملتحمه ی چشم گله های گوسفند در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مایکوپلاسما آگالاکتیه در نمونه های اخذ شده از شیر و ملتحمه ی چشم گله های گوسفند در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

راضیه گرامی – دانشجوی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد
فرزانه کریمی – دانشجوی دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد
خداداد پیرعلی خیرآبادی – بخش پاتوبیولوژی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مطالعه میزان شیوع عفونت های مایکوپلاسما آگالاکتیه در گله های گوسفند استان چهارمحال و بختیاری بررسی و جمعا پنجاه وچهار نمونه شیر و چهل و هفت نمونه ملتحمه ی چشم از میش های سالم از بیست وشش گله جمع آوری شد و روش واکنش زنجیره ای پلیمراز روی نمونه ها انجام گرفت
نتایج حاصل از این مطالعه،جداسازی و تشخیص مایکوپلاسما آگالاکتیه از بیست رأس از صدویک حیوان مورد آزمایش قرار گرفته را مورد تایید قرار داد،به عبارت دیگر نوزده و هشت دهم درصد از جمعیت گله ها،مثبت قلمداد شد . دوازده تا از پنجاه و چهار نمونه ملتحمه ی چشم _ یعنی بیست و دو و دو دهم درصد _ و هشت تا از چهل و هفت نمونه شیر _ یعنی هفده درصد _ مثبت بودند . به طور کلی نمونه های بیست گله از مجموع بیست و شش گله مثبت بود . همچنین هفتاد و هفت درصد گله های گوسفند در این منطقه حداقل یک آلودگی ناشی از مایکوپلاسما آگالاکتیه داشتند . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که نزدیک به بیست درصد گله های گوسفند موجود در استان چهارمحال و بختیاری مبتلا به بیماری آگالاکسی هستند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حذف گازوئیل از آب توسط برج جذب، با یک نمونه خاک جاذب طبیعی با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حذف گازوئیل از آب توسط برج جذب، با یک نمونه خاک جاذب طبیعی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حذف گازوئیل از آب توسط برج جذب، با یک نمونه خاک جاذب طبیعی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حذف گازوئیل از آب توسط برج جذب، با یک نمونه خاک جاذب طبیعی با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
حسین کوتیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، رشته مهندسی شیمی
داریوش مولا – (اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز)
پیمان کشاورز –

چکیده:
امروزه آلودگی آب ها بیشتر از همیشه مورد توجه بشر قرار گرفته است. مواد نفتی روز به روز بیشتر تولید شده و باعث بسیاری از این آلودگی ها هستند. گازوئیل به عنوان یکی از پر مصرف ترین مواد نفتی در دنیا، جزء خطر ناک ترین آلوده کننده های آبها به شمار می رود. در این مطالعه برای حذف گازوئیل، از یک برج جذب با بستر ثابت از یک نمونه خاک طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه اثر ارتفاع برج، دبی جریان آب آلوده و زمان در حذف ppm1000 گازوئیل از آب آلوده مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با استفاده از این خاک جاذب غلظت گازوئیل در آب از ppm1000 به کمتر از ppm10 کاهش یافته است. خاک جاذب توسط دستگاه X-ray diffraction (XRD) آنالیز شده و ترکیبات موثر در جذب مشخص شده اند. جاذب مورد استفاده به عنوان یک جاذب طبیعی و با داشتن قدرت بالای جذب مواد نفتی، پتانسیل بالایی در به کار گیری در صنعت دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی شکست ناشی از پدیده ایجاد لوله ( Piping ) در سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد علویان و سد آیدوغموش) با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی شکست ناشی از پدیده ایجاد لوله ( Piping ) در سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد علویان و سد آیدوغموش) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی شکست ناشی از پدیده ایجاد لوله ( Piping ) در سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد علویان و سد آیدوغموش) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی شکست ناشی از پدیده ایجاد لوله ( Piping ) در سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد علویان و سد آیدوغموش) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
شهرام موسوی – دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
شهریار موسوی – کارشناس ارشد هیدرولیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده:
سدها به منظورهای مشخصی از قبیل تامین آب آشامیدنی، کشاورزی، کنترل سیلاب، ناوبری، کنترل رسوب و تولید برق ساخته می‌شوند. شبیه‌سازی وقوع شکست سد و روندیابی سیلاب ناشی از آن، مشخصه‌های مهمی در مدیریت خطرات پتانسیل شکست سدها می‌باشند. روش‌های تجربی برای تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی برای حالت پدیده ایجاد لوله در بدنه سد دارای عدم قطعیت زیاد هستند و اغلب این مدل‌ها برای حالت روگذری و پدیده ایجاد لوله در بدنه سد تفاوتی قائل نشده اند. در این تحقیق ضمن بررسی مدل‌های تجربی از مدل کامپیوتری BREACH که بر اساس اصول هیدرولیک، هیدرولوژی و ژئوتکنیک توسعه یافته است، استفاده شد. با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از مدل BREACH برای پدیده ایجاد لوله در بدنه سد چندان مناسب به نطر نمی‌رسد، لذا روابط ژئوتکنیکی مربوط به زمان ریزش و پایداری در کد برنامه BREACH اصلاح و نتایج بهتری بدست آمد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی حرکت برای انیمشین گرافیک کامپیوتر با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی حرکت برای انیمشین گرافیک کامپیوتر با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی حرکت برای انیمشین گرافیک کامپیوتر با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی حرکت برای انیمشین گرافیک کامپیوتر با word :

دقت هدف اصلی شبیه سازی محرک است تا حرکت درست ایجاد کند. اما برای ساخت انیمیشن چیزی که مورد توجه است حرکت«زیبا» است که چیزی متفاوت می‌باشد. ما توضیح خواهیم داد که منظورمان از شبیه سازی زیبا چیست و چه تفاوتی با شبیه سازی با دقت دارد و چرا ما فکر می کنیم که ارزش تحقیق را دارد بحث در مورد سؤالات در مورد حرکن زیبایی (پلازیبل) فیزیکی در مقایسه با حرکت پلزیبل بصری، شبیه سازی زیبا در یک محیط مرکب یا صدا و سنجش های احتمالی برای حرکت به خوبی برنامه اجرایی مشکلات معکوس ور پیش روحی باشد.
شبیه سازی به طور کلی در محتوای یک سرح پیش بینی شده از رفتار مورد استفاده قرار می گیرد:دادن یک توصیف دقیق از شرایط دنیای واقعی، سعی در تخمین زدن به طور شمارش از اینکه چه چیزی واقعاً رخ خواهد داد، به عنوان مثال هنگامیکه بخش های هواپیما را طراحی می کنند، درستی طراح و شبیه سازی بسیار مهم است اگرچه گرافیک کامپیوتر دارای موارد استفاه متفاوتی است، نیاز به چشم انداز کاملاً متفاوتی دارد. به طور کلی ما ادعا می کنیم.
• برای انیمیشن گرافیکی کامپیوتری ما به یک طرح پیش بینی شده از اینکه چه اتفاقی رخ خواهد داد احتیاج نداریم. خالق یک انیمیشن یک تصمیم اولیه می گیرد که چه اتفاقی افتاده است: هدف شبیه سازی فراهم آوردن ابزار برای ساخت رخداد به صورتی که واقعی به نظر برسد است.
• حرکت شبیه سازی شده اغلب«بی روح» به نظر می رسد و این امر به دلیل فقدان گوناگونی بر اثر جزئیات کوچک که خارج از طرح هستند می باشد. اینها به طور کلی حذف می شوند چون جزئیات آنها شبیه سازی غیر قابل حساب را انجام خواهند داد و یا اینکه چون شیوه های شبیه سازی برای خدایت جزئیات ناشناخته است.
• ما سپس ایده حرکت زیبا را تعریف می کنیم:حرکتی که می تواند اتفاق بیفتد، و چه چیزی راجع به سیستم شناخته شده و چه چیزی ناشناخته است. بسیاری از حرکات ممکن است برای شریط داده شده زیبا باشند؛ این مسئله می تاودن به ما عرصه ای در خلق یا انتخاب یک حرکت خاص که مطلوب است بدهد. ما دریافتیم که محدوده مشکل شبیه سازی انیمیشن که از نو طرج شده است یکی از زیبایی هاست تا اینکه حرکت با دقت یک گوناگونی جلب توجه را به روی ما باز کند و قول دستوراتی برای پیشرفت بدهد. ما برخی از این دستورات را توضیح خواهیم داد و دلایل اوایه ای ارائه خواهیم داد. ما امیدوارییم که شبیه سازی در زمینه ای مورد توجه واقع شود که تنها برای پی گیری آغاز شود.
2-آزمایشات اندیشه
ما چند آزمایش اندیشه ساده را بررسی می کنیم تا ادعاهای بخش آخر را برای متحان زیبایی حکایت کنیم. آزمایشات به سمت حدس های گوناگون درباره وسایل و منافع زیباسازی (پلازیبل) هدایت می شوند.

1-2اهمیت جزء
آزمایش اندیشه:یک شبیه ساز معمولی CG را از یک گو رها شده از بالای یک زمین نقشه تصور کنید:گوی بالا و پایین می پرد در یک نقطه از نقشه.
حال یک سوپربال در دنیای واقعی را تصور کنید که در بالا یک زمین نگه داشته و رها می شوند. سوپربال می پرد و در همه جهات می لغزد. آزمایش را تکرار کنید؛ توپ بر روی راههای مختلف حرکت خواهد کرد اما در کل رفتار لغزش مشابه خواهد بود.
در آنجا عوامل گوناگونی وجود دارند که به درستی در لغزش یک سوپربال دنیای واقعی شرکت می کنند:میله رسانده می شود هنگامیکه توپ رها است. اسنتریتی در حرکت توپ، نقشه زمین بدون سطح افق، زمین بدون نقشه و دیگر موارد بر روی زمین هنگام فکر کردن در مورد توپ در حال پرش مشاهده می کنیم که:
• شبیه سازی ها از طرح های CG تمایل به مشاهده بیهودگی و مکانیکی دارد، مهم نیست که چگونه حساب درست شود. این امر به خاطر این است که مدل خود بی روح است:یک نقشه صاف کامل و یک گوی کامل.
• این مسئله سخت خواهد بود که تمام عوامل را بشماریم تا به طور درست یک سوپربال واقعی بر روی زمین واقعی را شبیه سازی و طرح ریزی کنیم. علاوه بر این، مهم نیست مه چگونه با دقت ما سوپربال و زمین را اندازع گیری کنیم، در آنجا برخی شرایط اولیه نامتمرکز وجود دارد(مگر اینکه ما یک مکانیسم رها شده مکانیکی بسازیم تا اینکه به اسانی توپ را با دست پرتاب کنیم، که به نا متمرکزی در نتیجه حرکت راه هدایت می شود.
• این امر به طور کامل مهم نیست که چه حرکتی توپ را حرکت می دهد اگر یکی تنها در بر دارنده آشکاری واقع گرایی باشد. تمام راه های جهان واقعی در هر حال متفاوتند، اما این امر ضروریست که راه نوع مشابهی از لغزش را بازی کند.
این امر بسیار سخت خواهد بود که به طور صحیح تمام جزئیات دنیای واقعی را شبیه سازی کنیم. اما ما یک جایزه بزرگ می دهمی اگر بتوانیم جزئیات را همانند سازی کنیم: ما حرمت زیبا نه بی روح خواهیم ساخت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل |